Jak globální oteplování ovlivní naše zdraví? Fakta kolem klimatické změny

Kristýna Dvořáková
Kristýna Dvořáková 7. 12. 2021
Uložit článek
Jak globální oteplování ovlivní naše zdraví? Fakta kolem klimatické změny

Téma klimatické změny pravděpodobně minulo jen málokoho – tento jev, způsobený s největší pravděpodobností zesílením přirozeného skleníkového efektu a významně podpořený (mimo jiné) lidskou činností, je totiž mezi odborníky i veřejností diskutován už dlouhé roky. 

Závažnost této situace si uvědomují i světové autority a intenzivně hledají možnosti a kroky, jak na ni reagovat. Letos na podzim byla pořádána např. významná Konference OSN o změně klimatu (COP26), na které bylo mimo jiné zdůrazněno i to, že lidstvo už nemá v řešení globální krize na co čekat. Co to ale znamená pro jednotlivce? Pojďme se dnes podívat na to, jak může klimatická změna ovlivnit lidské zdraví a co s tím můžeme dělat? 

Jak může klimatická změna ovlivnit zdraví lidí?

1. Znečištění ovzduší

Kvalita vzduchu má na lidské zdraví nezpochybnitelný vliv. V souvislosti s klimatickými změnami se řeší hlavně koncentrace tzv. troposférického ozonu – zvýšené limity působí negativně v oblasti snížení funkce plic nebo častější výskyt a těžší průběh astmatu. Ohroženou skupinou jsou také lidé trpící onemocněním srdce a cév. 

Pozornost je věnována také množství pevných částeček ve vzduchu, které mohou pocházet z lesních požárů, jejichž četnost je klimatickou změnou také ovlivněna (viz dále), elektrárenského a automobilového průmyslu, stavenišť, ale např. i polí a nezpevněných cest. Tyto částečky jsou dle klasifikace IARC pokládané za prokázaný karcinogen a jejich vysoká koncentrace může způsobit i další potíže, jako sníženou funkce plic a zhoršení průběhu astmatu, dráždění ke kašli nebo ztížené dýchání. 

Koncentrace těchto látek však zpravidla nebývají zvýšeny plošně všude na světě, ale soustřeďují se do oblastí v závislosti na proudění a teplotě, vzduchu, nadmořské výšce a dalších faktorech. Projevy negativních změn významně urychluje odlesňování deštných lesů, jejichž existence je pro kvalitu ovzduší a zachování života stěžejní.

zdroj obrázku: Kyodo News/AP

2. Znečištění vody

Kvalitní pitná voda je pro zdraví lidí neméně důležitá. Očekává se přitom, že změna klimatu negativně ovlivní vodní zdroje a zvýší riziko výskytu onemocnění přenášených vodou. Ty mohou být způsobeny patogeny, jako jsou bakterie, viry, prvoci, toxiny produkovanými řasami a sinicemi nebo chemikáliemi pocházejícími z činnosti člověka. K onemocnění přitom nemusí docházet při přímé konzumaci vody, ale rovněž také při rekreačních činnostech nebo konzumaci ryb a měkkýšů, kteří se v těchto vodách vyskytují.  

A co je vlastně příčinou? Faktory související s klimatickou změnou (teplota ovzduší a vody, množství srážek, regulace vodních proudů, bouře a další přírodní jevy) totiž ovlivňují růst, přežití, šíření, míru toxicity a také virulenci (tj. schopnost vyvolat infekci) těchto patogenů. 

Zdravotní riziko představuje také plastový odpad – na negativní vliv mikroplastů lidské zdraví poukazují mnohé studie. Skloňovány jsou zejména potíže v oblasti dýchacího a trávicího systému, zánětlivé odpovědi, cytotoxicity (toxicity na úrovni buněk) a změn v DNA, do budoucna je však k jejich potvrzení třeba dalších studií.

3. Zhoršení průběhu pylových alergií

Klimatická změna může do budoucna nejen zvýšit koncentraci pylových částic v ovzduší, ale rovněž také prodloužit tzv. pylovou sezónu – období, které alergici nemají zrovna v lásce. Faktory jako počet teplých dní v roce, počet dní bez mrazu, srážky, nebo množství oxidu uhličitého v atmosféře mohou navíc ovlivnit i alergenicitu pylu, tj. schopnost vyvolávat alergickou reakci u citlivých jedinců. 

Tím může dojít k nárůstu výskytu souvisejících onemocnění jako senná rýma či záněty oční sliznice, ale i častějším a silnějším astmatickým záchvatům a vyššímu počtu hospitalizací.

4. Onemocnění způsobená konzumací znečištěné vody a potravin (alimentární onemocnění)

Rizika onemocnění z potravin byla nakousnuta už v bodě zabývajícím se znečištěním vody. Tato onemocnění jsou obrovským problémem především v rozvojových státech, kde na průjmová onemocnění vyvolaná těmito patogeny ročně umírá až 525 000 dětí mladších 5 let. Hospitalizací či úmrtím však mohou nezřídka kdy skončit i ve vyspělých zemích. Šíření těchto onemocnění pak ve velké míře ovlivňují teplota vzduchu a vody, srážky nebo extrémní sezónní výkyvy. 

V důsledku klimatických změn se očekává také snížení produkce potravin, což povede k nárůstům cen za jejich distribuci i potraviny samotné. Předpokládá se tak prohloubení světového hladu, přičemž už nyní se počty podvyživených lidí uvádí na 811 milionů. Zvýšená aktivita škůdců a plevele povede k vyšší spotřebě pesticidů a herbicidů a hovoří se dokonce o snížení nutriční hodnoty potravin –  např. nárůst koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší je totiž spojena s poklesem rostlinného dusíku, takže výsledné plodiny mohou obsahovat méně bílkovin.

5. Nemoci přenášené skrze přenašeče

Tato onemocnění jsou způsobena zejména patogeny jako bakterie, viry nebo prvoci a člověk se jimi nakazí skrze přenašeče (vektor) – tím mohou být blechy, klíšťata nebo komáři. Výzkum a predikce vývoje těchto onemocnění je velmi složitá, protože záleží nejen na aktivitě patogenů a jejich přenašečů, množství a oblastech jejich výskytu, ale také na chování samotných lidí, zdravotní péči, využití půdy a podobně.

Do budoucna se však předpokládá, že spolu s nárůstem případů extrémních teplot (v obou směrech) a proměnlivostí srážek se bude měnit i schéma přenosu těchto nemocí. Změny se mohou týkat patogenů i jejich přenašečů, výskytu nových chorob do oblastí, kde se dosud nevyskytovaly, ale i dostupnosti a chování samotných lidí.

obrázek z výpravy výzkumníků Jesse Krause and Shannan Sweet, zdroj: Courtesy Jesse Krause/Alaska Dispatch

6. Extrémní přírodní jevy

Předpokládá se, že změna klimatu s sebou přinese častější výskyt extrémních situací, jako jsou povodně, požáry, hurikány apod. Při těchto událostech se logicky zvyšuje nebezpečí zranění nebo dokonce úmrtí, zdravotní rizika však mohou přinést i samotná příprava na událost, nebo odstraňování následků. 

Smutným příkladem může být i tornádo, které se letos prohnalo několika Jihomoravskými vesnicemi a které by s našich podmínkách asi málokdo čekal. V postižené oblasti navíc může dojít k narušení infrastruktury, zdravotnických a sociálních služeb, zhoršit se mohou také dlouhodobé životní podmínky. Neopomenutelný je také negativní vliv na duševní zdraví (viz níže).

Dalším pravděpodobným důsledkem klimatické změny jsou extrémní teploty – s horkým počasím se pojí nárůst úmrtí v důsledků úpalu a dehydratace, mrtvice a také srdečně-cévních nebo respiračních onemocnění. U zim se naopak do budoucna očekává mírnější průběh a zdravotní rizika vyplývající z mrazivých teplot tak poklesnou. Bohužel však ne natolik, aby dokázala ztráty způsobené horkým počasím “vyrovnat”.

7. Psychické zdraví

Duševní zdraví nelze od toho tělesného jednoduše oddělit – vše, co lidí prožívají se totiž projeví v obou rovinách. A stejně tak je tomu i v případě změny klimatu. Studie ukazují, že nárůst incidence extrémních přírodních jevů související s klimatem je spojen s úzkostmi, depresemi, posttraumatickými stresovými poruchami a dalšími duševními onemocněními

Problémem mohou být i extrémně vysoké teploty, které lidem s již přítomným duševním onemocněním zpravidla neprospívají a statistiky poukazují dokonce na nárůst sebevražd. Negativní emoce pak mohou samozřejmě vyvolávat i obavy ze samotných důsledků klimatu a obavy o budoucnost.

 • Jak poznat, že vaše špatná nálada už znamená něco víc, a jak s depresí naložit se dozvíte v článku tady.
 • Vliv sociálních sítí na naši (ne)pohodu je neoddiskutovatelný. Jak se s ním vyrovnat rozebíráme ve starším článku zde.

Dá se s tím vůbec něco dělat? 

Po přečtení článku je vám možná trochu úzko – u toho bychom ale zůstat nechtěli. Dobrou zprávou totiž je, že situaci máme doslova ve vlastních rukou. Prvním krokem je přijmout fakt, že se v globálním měřítku opravdu něco děje a chování lidí v tom hraje nedílnou roli.

Ve světě je v současné době v běhu mnoho iniciativ a projektů, které mají snahu tyto negativní dopady klimatické změny zvrátit nebo zmírnit. V Evropě se jedná např. o tzv. Green Deal, která má transformovat evropskou ekonomiku a snížit emise skleníkových plynů. V rozvojových zemích je pak snaha zejména o zkvalitnění zdravotní péče a zvyšování gramotnosti místního obyvatelstva ve snaze zpomalit růst světové populace. O dalších krocích, které Evropská unie v rámci klimatické změny podniká, se dočtete zde – jedná se např. o snižování limitů emisí CO2 z dopravy, zavádění nových právních opatření a zákonů, snahu o produkci energie z udržitelných zdrojů nebo ochrana půdy a lesních porostů. 

Je pravděpodobné, že některé kroky cílící na zmírnění dopadu klimatické změny nebudou vždy výhodné a příjemné. Na způsobu, kterým se změnám klimatu a přijímaným opatřením postaví, pak bude záležet na každém člověku. V tomto případě totiž musíme všichni začít hlavně u sebe.

 • Jednoduché kroky, s kterými můžete začít hned, vám přináší náš další článek
 • Jak snížit uhlíkovou stopu pomocí jídelníčku? Poradíme vám zde

Co si z toho vzít? 

Dopady klimatické změny na život jako takový jsou nezpochybnitelné a bez poskvrnky bohužel nevyvázne ani lidské zdraví. Negativní vliv lze očekávat hlavně v oblasti znečištění ovzduší a vody, zhoršení pylových alergií a nárůst alimentárních onemocnění. V neposlední řadě pravděpodobně dojde i k vyšší incidenci extrémních přírodních jevů, které mohou ohrozit jak fyzické, tak psychické zdraví lidí. 

Po celém světě jsou aktuálně realizované různé projekty, které si kladou za cíl tyto důsledky zvrátit nebo alespoň zmírnit. Rozsah těchto změn tak závisí na způsobu, jakým se společnost problému postaví. Konkrétní kroky, se kterými můžete začít, najdete třeba na stránkách Imperial College London nebo BBC

Přidej se k 33 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
1 Líbí se mi Uložit článek
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________