Mynano Dezinfekční prostředek na povrchy – 1000 ml

Mynano Dezinfekční prostředek na povrchy – 1000 ml

Mynano Dezinfekční prostředek na povrchy - účinný bezchlórový dezinfekční přípravek na povrchy

Mynano Dezinfekční prostředek na povrchy je tekutý bezchlórový a bezkyslíkový dezinfekční prostředek určený k dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů, předmětů a nástrojů, kde je zvýšené riziko množení bakterií a virů. Dezinfekce splňuje § 35 zákona č. 120/2002 a je schválena Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
Ošetřený předmět je chráněn před výskytem mikroorganismů jakýchkoli mikrobiologických jednotek, buněčná nebo nebuněčná. Prostředek také zabraňuje vzniku plísní, hub, kvasinek, řas a cizopasných mikroskopických helmintů.

Mynano Dezinfekční prostředek na povrchy v bodech:

 • bezchlórový dezinfekční přípravek
 • vhodný na omyvatelné plochy, předměty a nástroje se zvýšeným rizikem množení bakterií a virů
 • ošetřený předmět je chránět před dalším výskytem mikroorganismů

Ingredience:

Základní složka: Ultrakoncentrát obsahuje 100000 ppm Alkyl Benzalkonium chlorid.

Použití:

 • Rovnoměrně naneste na povrch a nechte působit. Následně důkladně setřete.

Upozornění:

 • H314 Způsobuje těžké popálení kůže a poškození očí.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 • P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 • P301 P330 P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
 • P303 P361 P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. 
 • P305 P351 P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 Zlikvidujte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
 • DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NENÍ URČEN K POUŽITÍ U ČLOVĚKA NEBO ZVÍŘAT.

Oblíbené alternativy

__________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

Související produkty

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

Ostatní také nakoupili

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________

 • _______

  __________ __________ __________ __________ __________